De naam van de instelling:

Islamitische Unie Kulturele Stichting Arnhem

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 807942789

De contactgegevens/bezoekadres van de instelling:

Sonsbeeksingel 110
6822 BJ Arnhem
Tel: 026-4433694
E-Mail: info@arnhemayasofya.nl

De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling

Islamitische Unie Kulturele Stichting Arnhem is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving.

Het in stand houden van een levendige moskee.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

  • Zorgen dat de leden van de stichting op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij en hierop kunnen emanciperen.
  • Leveren van ondersteuning bij de emancipatie en integratie voor de moslims die in de Nederlandse samenleving leven.
  • Onderzoek naar en opzetten van integratieprojecten.
  • Ondersteuning in religieuze aangelegenheden.

Profiel van de Stichting Islamitische Unie Kulturele Stichting Arnhem

Islamitische Unie Kulturele Stichting Arnhem is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De stichting is verder onderverdeeld in een jongeren en vrouwenafdeling die ieder weer afzonderlijk dan weer gemeenschappelijk activiteiten verrichten die als gevolg hebben dat er emancipatie plaatsvindt van de moslims in de Nederlandse samenleving.

Islamitische Unie Kulturele Stichting Arnhem werkt onder de koepelorganisatie Nederlandse Islamitische Federatie te Rotterdam. NIF heeft een klein maar effectief stafbureau, dat de aangesloten organisaties ondersteunt en helpt te professionaliseren. NIF heeft een stichtingsvorm, deze bestaat uit verschillende organisaties, die zelfstandig opereren, maar verbonden zijn aan het bestuur van de overkoepelende federatie. De NIF heeft een achterban van ruim vijftienduizend actieve personen.

Afgezien van verschillende bindingen in bijvoorbeeld de Nederlandse adviesorganen is de federatie zowel formeel als inhoudelijk onafhankelijk. Het beleid van NIF en dus ook van Islamitische Unie Kulturele Stichting Arnhem is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal.

Islamitische Unie Kulturele Stichting Arnhem dient geen ander belang dan dat van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de moslimgemeenschap in Nederland.

Het bestuur is onbezoldigd en voert al haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis.

Activiteiten

De stichting organiseert o.a. de volgende activiteiten:
  • Instandhouding van een openbare gebedsruimte (moskee)
  • Forums, Conferenties en Seminars
  • Herdenkingsdagen
  • Bezoeken
  • Huis gesprekken
  • Uitstappen
  • Sport
  • Organisatie
  • Organisatie van quizen
  • Cultuur en kunst
  • Ramadan programma’s
  • Werkcolleges voor bestuurders
  • Diversen

Forums, Conferenties en Seminars

Leden worden de mogelijkheden geboden om deel te nemen aan leerzame forums, conferenties en seminars op geschikte locaties met geleerden die zijn sympathiek achten, over verschillende onderwerpen die hen interesseren en waarover zij geïnformeerd willen worden.

Herdenkingsdagen

Persoonlijkheden die de mensheid hebben geleid sociaal, cultureel, politiek en wetenschappelijk gebied worden op speciale avonden herdacht en voorgesteld aan de mensheid.

Bezoeken

Om de solidariteit en de integratie onder de leden te bevorderen worden er bezoeken gebracht aan ziekenhuizen, bruiloften, verenigingen en aan buitenlandse instellingen en instanties.

Huisgesprekken

Om kennis te maken met verschillende mensen, om nieuwe vriendschappen te sluiten en om veel over elkaar te leren worden er huisbezoeken georganiseerd daar waar er lekkere spijzen en hapjes worden aangeboden.

Uitstappen

Om de algemene ontwikkeling van onze leden te vergroten worden er uitstappen georganiseerd naar historische, rijke en schitterende oorden op de aardbol zoals Istanbul, Mostar, Malaga, Parijs.

Sport

Omdat sport altijd de aandacht van de mensen heeft en veel publiek trekt, worden er sportactiviteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, volleybal, e.d.

Ramadan Programma’s

Elk jaar, tijdens de Ramadan worden speciale ramadan programma’s georganiseerd aan deze zogenaamde “iftaravonden” nemen ook andere organisaties en instanties deel.

Werkcolleges voor Bestuurders

Aan alle bestuursleden die werkzaam zijn in onze stichting nemen een aantal keren per jaar deel aan leerzame bijeenkomsten over hoe de organisaties bestuurd moeten worden, en er worden hen organisatiebekwaamheden bijgebracht.

Diversen

De jongeren van deze eeuw die door roken, alcohol en slechte gewoonten ontaarden en degenereren en hun idealen vergeten, wordt hierover voorlichting gegeven. Jongeren worden geïnformeerd over de onder hen wijd verspreide criminaliteit en haar oorzaken. Er worden activiteiten ontplooid om de jongeren uit de criminaliteit te houden. Bovendien worden informatieve seminars en conferenties door deskundigen over de problemen van dit tijdperk als aids, milieuvervuiling, discriminatie, zinloos geweld, extremisme e.d. georganiseerd.

Werving van gelden

Werving

De werving van gelden gebeurt doormiddel van:

  • Maandelijkse donaties van onze leden.
  • Wekelijkse collectes in de moskee.
  • Ontvangen van aalmoezen en andere giften
  • Actief werven in de gemeenschap bij calamiteiten en andere benodigdheden.
  • Organiseren van braderieën.
  • Campagnes (bijv renovatie of nieuwbouw).
  • Eigenbijdrage bij sommige activiteiten of diensten.

Bestuurders

Naam:

Datum in functie:

Titel:

Budak, Bahaeddin

24-09-2020

Voorzitter

Naam:

Datum in functie:

Titel:

Cifci, Halil Ibrahim

01-12-1994

Secretaris

Naam:

Datum in functie:

Titel:

Acar, Bahattin

01-11-2009

Penningmeester

Jaarrekening